DAS Zeitung olarak okuyucularımız için, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) hakkında bir yazı hazırlamak ve Almanca öğrenmek isteyen adaylara dil eğitimleri konusunda faydalı olabilecek bilgiler vermek istedik.

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Nedir?

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi, Avrupa ülkelerinde hedef dillere yönelik öğretim programlarının, program yönergelerinin, sınav ve ders kitaplarının vb. hazırlanması için temel oluşturur. Dil öğrenenlerin, bu dilde iletişimsel gereksinimlerini karşılamak için neler yapmaları ve öğrenmeleri gerektiğini, iletişim açısından başarılı olabilmeleri için hangi bilgi ve yeterliklerini geliştirmeleri gerektiğini kapsamlı olarak betimler. Bu tanımlamalar o dilin kültür boyutunu da kapsar. Dil Çerçevesi aynı zamanda, dil öğrenenin yaşam boyu ve öğrenim sürecinin her basamağında elde ettiği kazanımın ölçülmesi için gerekli yeterlik düzeylerini de tanımlar. Dil Çerçevesi, amaç, içerik ve yöntemlerin belirlenmesi için ortak bir temel oluşturarak kursların, öğretim programlarının, yönergelerin, yeterlik belgelerinin saydamlığını artırır ve böylece modern diller alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini sağlar. Dil yeterliğinin tanımlanmasını sağlayan nesnel ölçütlerin oluşturulması, çeşitli bağlamlarda verilen dil yeterlik belgelerinin karşılıklı olarak kabullenilmesini kolaylaştırır ve böylece Avrupa’da hareketliliği destekler. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi özellikler bakımından şu şekildedir:
  • Çok işlevlidir: Dil öğrenim olanaklarının planlanma ve hazırlanmasında, tüm amaç ve hedefleri kapsayacak şekilde ve kullanılabilir olmasıdır.
  • Esnektir: Çeşitli koşullarda kullanıma uyarlanabilir olmasıdır.
  • Açıktır: Düzenin daha fazla geliştirme ve ayrıntılandırmaya uygun olmasıdır.
  • Dinamiktir: Kullanımdan kaynaklanan deneyimlere dayalı olarak sürekli geliştirilmektedir.
  • Kullanışlıdır: Kullanıcıya yönelik anlaşılır ve kullanılabilir olmasıdır.
  • Saplantısızdır: Rekabet içindeki çeşitli dilbilimsel ya da eğitimbilimsel kuram ve didaktik yaklaşımlardan birine kayıtsız şartsız bağlanmamasıdır.

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri

Dil eğitiminin düzenlenmesi için kaç düzeye gereksinim olduğu, bu düzeylerin nasıl tanımlanması gerektiği ve bu dil yeterlik düzeylerinin resmî bir çerçeve içinde kabul görmesi hakkında, tümüyle olmasa da, geniş alanda bir uzlaşma olduğu söylenebilir. Avrupa’da dil öğrenenler için altı geniş basamaktan oluşan bir çerçeve, gerekli öğrenim alanını uygun bir şekilde belirler. Temel dil kullanımı; A1 ve A2 seviyelerini, Bağımsız dil kullanımı; B1 ve B2 seviyelerini, Yetkin dil kullanımı; C1 ve C2 seviyelerini kapsamaktadır.

A1 Seviyesi

Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir. Kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri hakkında (örneğin, nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve de yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir.

A2 Seviyesi

İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları (örneğin, kişi ve aileyle ilgili bilgileri, alışveriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Bilinen alışılmış konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz konusu olduğunda, alışılagelmiş, basit durumlarda kendini ifade edebilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.

B1 Seviyesi

Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı çoğu zorlukların üstesinden gelebilir. Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.

B2 Seviyesi

Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir; kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları da anlayabilir. Kendini o denli akıcı ve anında ifade edebilir ki, ana dilli konuşanlar ile az çaba göstererek anlaşabilmesi mümkündür. Kendini geniş bir konu alanında belirgin ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir konuda görüşünü belirtebilir ve çeşitli olanakların olumlu ve olumsuz yönlerine değinebilir.

C1 Seviyesi

Geniş çapta, iddialı, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamları da kavrayabilir. Sık sık sözcük arama zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir dille ifade edebilir. Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda görüşlerini açık, düzenli ve ayrıntılı biçimde belirtebilir. Bu sırada çeşitli dilsel araçları uygun şekilde kullanarak metinleri birbirine bağlayabilir.

C2 Seviyesi

Okuduğu ve duyduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Farklı yazılı ve sözlü kaynaklardan edindiği bilgileri özetleyebilir; gerekçe ve açıklamaları bağlantılı bir anlatımla dile getirebilir. Kendini anında, çok akıcı ve açıkça ifade edebilir. Çözümü güç olan konularda da ince anlam farklılıklarını vurgulayabilir.

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Ölçüm Kriterleri Nelerdir?

Dil Çerçevesi dahilinde seviye belirleme kriterleri Anlama, Konuşma ve Yazma olarak belirlenmiştir. Bu temel kriterler hem alt kategorilere hem de seviyelere göre farklılık göstermektedir. Anlama: “Dinleme” ve “Okuma” olmak üzere iki farklı alt kategoriye ayrılır. Her seviye için ihtiyaç duyulan dinleme ve okuma kriterleri açık olarak belirlenmiştir. Konuşma: “Bir Konuşmaya Katılım” ve “Bağlantılı Konuşma” olmak üzere iki farklı alt kategoriye ayrılır. Her seviye için ihtiyaç duyulan dinleme ve okuma kriterleri açık olarak belirlenmiştir. Yazma: Her seviyede belirlenen kriterlerde, dilbilgisi yapılarını doğru kullanım ile ölçümlenmektedir. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi, ayrıca kısıtlı bir dil yeterliği gerektiren (konuşmaktan çok anlamak gibi) durumları ya da sınırlı bir zamanda üçüncü veya dördüncü yabancı dil öğrenimini de göz önüne alarak kısmî yeterliklerin tanımlamasını içerir. Böylece, dilbilgisi formüllerini etkinleştirmekten çok, hatırlamaya dönük becerileri geliştirmekle, belki daha faydalı sonuçlar elde edilebilir. Böylesine yeteneklerin resmen tanınması çok dilliliği teşvik edilebilir ve böylece daha çok sayıda Avrupa dilinin de öğrenilmesi sağlanabilir.
DAS Eğitim Metodu
Avrupa Birliği Eğitim Konseyi’nin belirlediği standartlar çerçevesinde, DAS Akademie tarafından hazırlanan ve sürekli geliştirilen “DAS Eğitim Metodu” sayesinde, Almancayı hem yaşayarak hem de eğlenerek öğrenebilirsiniz. DAS Akademie Almanca eğitimi anlayışı, sadece dilbilgisini ezbere aktarmak değildir. Almancayı, Almanya’nın tarihi, kültürü ve yaşam tarzıyla birlikte öğretmektir. Sınıf mevcutlarının düşük olması nedeniyle her öğrenci eğitiminde yeterli zamana sahiptir. Yabancı dil eğitiminde özgüven önemlidir. DAS Akademie’de özgüveni Almanca konuşarak kazanabilirsiniz. DAS Eğitim Metodu ile eksiksiz ve gereken miktarda dilbilgisi, geniş bir Almanca kelime hazinesi ve düzgün bir telaffuz edinebilirsiniz. Siz de DAS Eğitim Metodu ile Almanca öğrenmeye başlamak için geç kalmayın! DAS Akademie Almanca Kurs programları hakkında detaylı bilgi almak için burayı tıklayabilirsiniz.
das akademie logo

DAS Akademie, kurulduğu 1998 yılından günümüze kadar, Almanca eğitimi odağında bütünleşik çözümler sunan bir eğitim, yazılım ve hizmet kurumudur. İzmir, Berlin ve İstanbul merkezlerinde görev alan 50’nin üzerinde çalışanıyla, Avrupa Birliği Dil Standartları doğrultusunda yüz yüze ve online Almanca eğitimleri vermekte, uluslararası geçerliliğe sahip telc sınavlarını düzenlemekte, Türkiye’de ve Almanya’da dil kampları organize etmekte, dijital ve basılı yayıncılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.